Tìm kiếm thông tin trong

Bài thu hoạch điều lệ trường THPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:12' 20-05-2009
Dung lượng: 17.8 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
BÀI THU HOẠCH VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG THPT
Sau khi đọc và tìm hiểu về Điều lệ trường THPT, bản thân tôi đã rút ra được cho mình những vấn đề then chốt nhất. Những vấn đề này liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục mà tôi đang đảm nhận. Hiểu rõ những vấn đề này sẽ giúp tôi thực hiện đúng trách nhiệm của một giáo viên trong công tác giáo dục. Theo :
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Về việc ban hành Điều lệ Trường trung học
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2000/QĐ-BGD&ĐT
ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường trung học.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 440/QĐ ngày 02/4/1979 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc ban hành Điều lệ Trường phổ thông.
Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Điều lệ trường THPT gồm tất cả 9 chương. Mỗi chương có quy định rõ về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của trường THPT, của BGH, của giáo viên, của học sinh, của gia đình và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục chung.
Chương I gồm 8 điều. Cả 8 điều này quy định phạm vi điều chỉnh (Điều I), vị trí của trường trung học(Điều II), nhiệm vụ, quyền hạn của trường trung học(Điều III), hệ thống trường trung học(Điều IV), tên trường(Điều V), phân cấp quản lý(Điều VI), quy chế về tổ chức và hoạt động của trường trung học chuyên biệt(Điều VII), trường trung học ngoài công lập(Điều VIII) nội quy trường trung học(Điều IX).
Trong đó, ở Điều III đã cho chúng ta biết được trường THPT ngoài những quyền hạn còn có những nhiệm vụ phải thực hiện như : Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Không những vậy, nhà trường nói chung và mỗi giáo viên trong nhà trường nói riêng phải vận động học sinh bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trung học cơ sở trong phạm vi cộng đồng theo quy định của Nhà nước. Nhà trường mà cụ thể là BGH trực tiếp quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh cũng như quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhà trường có trách nhiệm phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Đồng thời phải tổ chức giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Còn quy định của Điều V cho chúng ta biết việc đặt tên trường cũng phải tuân theo những quy định chứ không phải tùy tiện hay theo sở thích. Đối với trường công lập: Trường trung học cơ sở (hoặc trung học phổ thông) + tên riêng của trường. Đối với trường ngoài công lập: Trường trung học cơ sở (hoặc trung học phổ thông) + tên loại hình (bán công, dân lập, tư thục) + tên riêng của trường. Tên trường được ghi trên quyết định thành lập trường, con dấu, biển trường và các giấy tờ giao dịch.
Sau khi thành lập trường THPT với sự quản lí trực tiếp của Sở giáo dục, mỗi trường dựa theo điều lệ này và Điều VII chương I để xây dựng nội quy của trường mình.
Chương II quy định tổ chức và quản lí của trường THPT. Ở chương này gồm 13 điều. Cả 13 điều này quy định về Điều kiện thành lập trường trung học(Điều IX), thẩm quyền thành lập trường
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓