Tìm kiếm thông tin trong

Bài thu hoạch luật GD 2005

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:12' 20-05-2009
Dung lượng: 14.6 KB
Số lượt tải: 345
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***
BÀI THU HOẠCH LUẬT GIÁO DỤC 2005

Sau khi nghiên cứu Luật Giáo dục 2005, tôi xin trình bày một số vấn đề liên quan theo yêu cầu của Sở GD & ĐT Thành phố Đà Nẵng về nội dung kiểm tra phần lý thuyết trong kì thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2006 – 2007 như sau:
- Chương I: Những quy định chung
- Chương II: Hệ thống giáo dục quốc dân
Mục 2: Giáo dục phổ thông
- Chương III: Nhà trường và cơ sở giáo dục khác
Mục 1: Tổ chức, hoạt động của nhà trường
Mục 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường
- Chương IV: Nhà giáo
- Chương V: Người học
Mục 1: Nhiệm vụ và quyền của người học.

Luật Giáo dục 2005 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khoá XI), kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006, thay thế cho Luật Giáo dục ngày 02/12/1998. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về giáo dục.
1. Những điểm khác nhau giữa Luật Giáo dục 2005 và Luật Giáo dục 1998.
- Chương I: Những quy định chung của luật giáo dục 1998 có 17 điều, nhưng luật giáo dục 2005 tại chương này có 20 điều.
- Luật giáo dục 1998 hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại điều 6. Luật giáo dục 2005 quy định thành điều 4 phù hợp với cấu trúc của luật giáo dục.
- Chương mới bổ sung 3 điều mới là: điều 6 chương trình giáo dục, điều 16: Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục (điểm mới hoàn toàn)
- Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy vàd giáo dục thường xuyên đổi trường THCN thành trường TCCN, giáo dục Đại học và giáo dục sau Đại học gọi chung là Đại học và đào tạo Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
- Chương II: Qui định về hệ thống giáo dục quốc 1998 dân gồm có 5 mục 26 điều, trong luật mới có 5 mục và 27 điều.
- Quy định về giáo dục phổ thông, bỏ thi TNTH, THCS, học sinh có thể đi học trước tuổi.
- Luật giáo dục 2005 bổ sung khoản 4 điều 30, 31, 41, 42, 43, 46.
- Chương 3 của luật giáo dục 1998 có 4 mục, 17 điều, luật giáo dục 2005 có 5 mục 22 điều.
- Điểm mới trong Luật Giáo dục 2005 là bổ sung một số điều như kiểm định chất lượng giáo dục, dạy tiếng dân tộc thiểu số, quy định về dạy ngoại ngữ trong nhà trường nhằm đảm bảo kết quả học tập hiệu quả…
- Theo Luật Giáo dục 2005, tất cả các khoản tiền đóng góp của người học vào một khoản chung là "học phí".
- Luật giáo dục 2005 gồm 9 chương, 120 điều, bỏ bớt 3 điều, bổ sung 13 điều mới, sửa đổi 83 điều (trong đó có 68 điều được chỉnh lý về nội dung và 15 điều chỉnh lý về kỹ thuật). Lý do bỏ 3 điều trong mục 4 chương VII về thanh tra giáo dục là vì một số nội dung quy định về thanh tra giáo dục đã được quy định tại Luật thanh tra và do Luật Thanh tra điều chỉnh. Lý do thêm 13 điều mới là nhằm quy định các nội dung về chương trình, trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các hành vi bị cấm đối với nhà giáo và người học, chính sách đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mần non, chính sách đối với trường dân lập và các tổ chức cần có mà trong Luật giáo dục 1998 chưa quy định. Các điều bổ sung mới gồm quy định về chương trình giáo dục (Điều 6), vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục (Điều 16), kiểm định chất lượng giáo dục (Điều 17), Hội đồng trường (Điều 53), các hành vi nhà giáo không được làm (Điều 75), quyền và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (Điều 84), các hành vi bị cấm đối với người học (Điều 88) …
2. Một số nội dung cơ bản.
Chương I. Những quy định chung gồm 20 điều(điều1- 20), quy định về phạm vi điều chỉnh; mục tiêu giáo dục; tính chất, nguyên lý giáo dục; hệ thống giáo dục quốc dân; yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục; chương trình
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓