Tìm kiếm thông tin trong

BÀI VIẾT  (540 bài)

Ngày số pi

Ngày số Pi (Pi Day) và ngày số Pi gần đúng (Pi approximation day) là 2 ngày lễ dành cho hằng số toán học π(pi). Ngày số Pi được chọn vào ngày 14 tháng 3 hàng năm (14/3), bởi vì số pi được xác định 1 cách gần đúng bằng 3,14. Ngày số Pi gần đúng là 22 tháng 7,...

LỚP HỌC  (162 bài)

ĐỀ THI  (276 bài)

TƯ LIỆU  (269 bài)

HS  (27 bài)

SKKN  (26 bài)

KNSK  (39 bài)

EBOOK  (47 bài)

GIẢI TRÍ  (137 bài)

THỦ THUẬT  (100 bài)

QUÀ TẶNG 1  (11 bài)

QUÀ TẶNG 2  (84 bài)

NGHỆ THUẬT  (99 bài)

PS FOR USB FLASH DISK  (44 bài)E-LEARNING  (2 bài)