Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thị Thắm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thamtindk
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Kỷ
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lê Thị Hoa, Trần Thanh Chung
Đã đưa lên 353 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 147 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 72 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17735 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này