Tìm kiếm thông tin trong

KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THPT, TTGDTX, TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: http://danang.edu.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=857
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:11' 29-01-2010
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 301 /QĐ-SGDĐT Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công nhận kết quả chấm chọn các đề tài sáng kiến kinh nghiệm
của các trường, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2009 - 2010

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 03/01/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/ NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về Qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều về Luật Thi đua - Khen thưởng;
Căn cứ Công văn số 3040/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 15/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009-2010;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng, Trưởng phòng CNTT-KT&KĐ Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận kết quả chấm chọn 185 đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009 – 2010 của các trường, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT, gồm:
Loại B: 05 đề tài.
Loại C: 131 đề tài.
Không xếp loại: 49 đề tài.
(Danh sách kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009-2010 được đăng tải trên website: www.danang.edu.vn)

Điều 2. Các tập thể, cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại là điều kiện để xét danh hiệu thi đua theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị, trường học và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- HĐ Thi đua-khen thưởng TP;
- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐ. (đã ký)

Huỳnh Văn Hoa
Avatar
Trong file nén này có đính kèm file danh sách cụ thể, tên đề tài, người thực hiện và kết quả xếp loại!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓